Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamrdrunkteen mrdrunkteen
Reposted fromlifeless lifeless viajakniejaktak jakniejaktak
9649 cdc1 500
Reposted fromtwice twice viajakniejaktak jakniejaktak
1189 514f
Reposted fromrayla rayla viajakniejaktak jakniejaktak
1487 199b 500
A. Świrszczyńska
7622 1508 500
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viajakniejaktak jakniejaktak
2358 6bdc 500
Reposted fromkaraibski karaibski viajakniejaktak jakniejaktak
8616 b2fc 500
Reposted fromibalpangi ibalpangi viamrdrunkteen mrdrunkteen
1417 4a74
Reposted frommisza misza viajakniejaktak jakniejaktak
Co to jest zdrada? To, że idziesz z kimś do łóżka na jedną noc? A może to, że gadasz z kimś przez całą noc o rzeczach, o których nigdy byś nie powiedział partnerce?
— Rozmowy o seksie - Newsweek 27/2013
Reposted fromdoshu doshu viajakniejaktak jakniejaktak
9454 75b6 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viamrdrunkteen mrdrunkteen
7628 1417 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamrdrunkteen mrdrunkteen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl